Ban chủ nhiệm Khoa KT - QTKD

3/9/2022 2:54:21 PM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA KT QTKD

 

Số: 01/TB- KT QTKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

 
 

 

 

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 07 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc phân công công tác trong Ban lãnh đạo khoa

          Ngày 22/07/2020, Hiệu trưởng ban hành quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Quang Hiếu giữ chức vụ Trưởng khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh. Căn cứ nhiệm cụ chính trị, Trưởng khoa phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban lãnh đạo khoa trong công tác quản lý, điều hành các lĩnh vực hoạt động như sau:

          1. Trưởng khoa Lê Quang Hiếu:

          a) Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện trước Hiệu trưởng về mọi mặt hoạt động của khoa.

          b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác chính trị tư tưởng; Kế hoạch, chiến lược phát triển của khoa; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch- tài chính; Phụ trách công tác an ninh trật tự, phòng chống bão lụt; Hành chính- Tổng hợp và Cơ sở vật chất của khoa; Thi đua khen thưởng.

          c) Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động:

          - Trưởng ban ISO của đơn vị.

          - Các hoạt động đào tạo: Đào tạo ngắn hạn; Bảo vệ luận văn đối với đào tạo sau đại học; Tuyển sinh, tốt nghiệp tất cả các bậc, hệ đào tạo trong Khoa.

          - Các hoạt động Khoa học, HTQT: Đề tài cấp cao, Hội thảo cấp trường trở lên; Phê duyệt kế hoạch đi hội nghị, hội thảo ngoài tỉnh; Các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến đoàn vào, đoàn ra.

          - Công tác người học: Chuyển trường; Gia hạn học tập; Đồng phục học đường. 

          - Giám đốc Trung tâm BDKT QLKT.

          d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các đơn vị, bộ phận:

          - Bộ môn Kế toán Quản trị.

          - Bộ môn Quản trị kinh doanh.

          - Hành chính.

          đ) Là chủ tài khoản của Khoa.

           2. Phó Trưởng khoa Trần Thị Thu Hường:

          a) Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn diện trước Trưởng khoa về các lĩnh vực, các hoạt động được phân công.

          b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý nề nếp làm việc của CBVC, LĐ trong toàn khoa; Công tác an ninh trật tự, phòng chống bão lụt, cơ sở vật chất của khoa; Quản lý công tác người học tất cả các bậc, các hệ trong khoa; Các hoạt động đào tạo và Quản lý người học theo phạm vi được phân công.

          c) Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động:

          - Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác người học; GVCN và CVHT.

          - Theo dõi nề nếp làm việc của CBVC, LĐ trong khoa và nề nếp học tập của học viên, sinh viên, tất cả các bậc, các hệ trong khoa.

          - Trưởng ban Văn- Thể- Mỹ, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác Văn- Thể- Mỹ, Vệ sinh môi trường.

          - Chỉ đạo, đôn đốc hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa thể thao trong khoa.

          - Các hoạt động đào tạo: Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch bậc bậc Cao đẳng, đại học đối với hệ chính quy.

          - Theo dõi công tác phối hợp hoạt động giữa khoa và các đoàn thể trong đơn vị.

          d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các đơn vị, bộ phận:

          - Bộ môn Kế toán tài chính

          - Bộ môn Kinh tế

          - Trợ lý công tác HSSV

          - Trợ lý phòng máy

          - Trợ lý Giáo vụ phụ trách đào tạo bậc đại học, cao đẳng chính quy.

          đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Khoa phân công.

          3. Phó Trưởng khoa Lê Huy Chính:

      a) Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn diện trước Trưởng khoa về các lĩnh vực, các hoạt động được phân công.

          b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý khoa học và Công nghệ, Hợp tác quốc tế; Website của Khoa; Các hoạt động đào tạo và Quản lý người học theo phạm vi được phân công.

          c) Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động:

          - Các hoạt động cập nhật, biên tập, đăng tải thông tin trên Website của khoa

          - Các hoạt động Khoa học, HTQT: Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch liên quan đến Đề tài cấp cơ sở, Hội thảo cấp khoa; Các hoạt động hợp tác quốc tế không liên quan đến đoàn vào, đoàn ra.

          - Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sinh hoạt học thuật của giảng viên.

          - Các hoạt động đào tạo: Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch bậc Sau đại học và bậc Cao đẳng, đại học đối với hệ LT, VB2, VLVH.

          - Chỉ đạo, đôn đốc hoạt động của các câu lạc bộ học thuật trong Khoa.

          - Trưởng Ban xây dựng hình ảnh tuyên truyền tuyển sinh của khoa.

         d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các đơn vị, bộ phận:

          - Bộ môn Tài chính- Ngân hàng

          - Bộ môn Thống kê- Toán kinh tế

          - Trợ lý Khoa học và HTQT

          - Trợ lý Giáo vụ phụ trách đào tạo bậc Sau đại học và hệ LT, VB2, VLVH.

          đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Khoa phân công.

          Trưởng khoa có thẩm quyền ký tất cả các văn bản đến các đơn vị, tổ chức trong và ngoài trường. Các đồng chí Phó trưởng khoa ký các văn bản trong lĩnh vực phụ trách đến các đơn vị đồng cấp và trong đơn vị.

          Nếu có sự thay đổi về công tác tổ chức cán bộ, Trưởng khoa sẽ căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh sự phân công cho phù hợp.

          Công tác quản lý, điều hành các hoạt động của Khoa theo sự phân công trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:

- Các thành viên trong Ban LĐK

- Các tổ chức, đơn vị trực thuộc khoa

- Công đoàn, Đoàn thanh niên khoa (để phối hợp)

- Lưu VT

TRƯỞNG KHOA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hiếu